ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565
พื้นที่ตำบลเกาะแก้ว  เวลา 09.00-11.30 น. พื้นที่ตำบลกะทู้ เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมเกาะเเก้ว ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเเก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

การประชุมครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดประชุม เพื่อประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานโครงการ รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562