แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 3

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม)