สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2