ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับทราบรายละเอียดโครงการ และทำแบบสอบถามผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน

งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น.
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ อำเภอเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดประชุม เพื่อประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานโครงการ รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562