แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 5

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ)