ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับทราบรายละเอียดโครงการ และทำแบบสอบถามผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน ครั้งที่ 2

งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ในวันศุกร์ที่ 16 เวลา 13.00-16.00 น. และวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ อำเภอเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมในการดำเนินการ ประกอบด้วย    
– รับทราบข้อมูลรายละเอียดโครงการ
– ตรวจสอบพื้นที่ดินที่อยู่ในเขตทางของโครงการ
– ทำแบบสอบถามสำหรับผู้ถูกเวนคืนที่ดิน

*โดยท่านสามารถเลือกช่วงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเวลาใดก็ได้ในเวลาที่ระบุ ตามที่ท่านสะดวก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

โทรศัพท์ 0 2948 6014 ถึง 5 
E-Mail : pdc_con@yahoo.com
ติดต่อ คุณลินดา โยธาคึก และคุณวาลิกา ภาณุพินทุ