ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับทราบรายละเอียดโครงการและทำแบบสอบถามผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับทราบรา …

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ)

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห …

วีดีทัศน์ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ)

วีดีทัศน์ประกอบการประชุมรับฟัง …

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ)

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังควา …

ขอเรียนเชิญเข้าการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3(สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ)

ขอเรียนเชิญเข้าการประชุมรับฟัง …

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับทราบรายละเอียดโครงการและทำแบบสอบถามผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับท …