ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับทราบรายละเอียดโครงการและทำแบบสอบถามผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับทราบรา …