ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับทราบรายละเอียดโครงการและทำแบบสอบถามผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับทราบรา …

ขอเรียนเชิญเข้าการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3(สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ)

ขอเรียนเชิญเข้าการประชุมรับฟัง …

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับทราบรายละเอียดโครงการและทำแบบสอบถามผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับท …

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

(ผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที …