วีดีทัศน์ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม) 

วีดีทัศน์ประกอบการประชุมรับฟัง …