ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก เป็นที่รู้จัก ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 13.8 ล้านคนต่อปี สูงเป็นอันดับที่ 1 ของภาคใต้ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากกว่า 4.4 แสนล้านบาท และมีแนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงทำให้ประสบกับปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ ทางหลวงหมายเลข 402 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเพียงสายเดียวที่ใช้ในการเดินทาง เชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตและพื้นที่ทางด้านเหนือของเกาะภูเก็ตกับตัวเมืองภูเก็ตและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจากข้อจำกัดด้านความจุและลักษณะของทางหลวงที่ไม่มีการควบคุมการเข้า-ออก ที่ทำให้ทางหลวงหมายเลข 402 ไม่สามารถรองรับปริมาณจราจร โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งในอนาคต มีแผนการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต- ห้าแยกฉลอง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีแนวเส้นทางตามแนวของทางหลวงหมายเลข 402 ซึ่งในช่วงของการก่อสร้างจะทำให้ทางหลวงหมายเลข 402 ติดขัดมากยิ่งขึ้น หากไม่รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาจะทำให้ผู้สัญจรเกิดความล่าช้าในการเดินทาง ส่งผลกระทบทางลบต่อการดำรงชีวิตของคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยว และส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ตและประเทศในระยะยาวได้

กระทรวงคมนาคม (คค.) ได้มอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมและแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ตให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้เดินทาง รวมทั้งเพื่อเชื่อมโยงกับโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เป็นโครงข่ายทางพิเศษสายหลัก ที่สามารถแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับความต้องการเดินทางในอนาคตของจังหวัดภูเก็ตได้

ดังนั้น กทพ. จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษ สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 402 รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมและแก้ไขปัญหาการจราจร ในจังหวัดภูเก็ตให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อ ผู้เดินทางยิ่งขึ้น

พื้นที่ศึกษา/แนวเส้นทางโครงการเบื้องต้น

แนวทางหลัก (Main Road) สายเมืองใหม่-กะทู้ (กม. 0+000-กม. 24+239) และ ทางร่วมบรรจบ (Spur Road) (กม. 0+000-กม. 6+057) แยกออกจากทางหลักที่ กม. 16+400 รวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร โดยในการศึกษาจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงในระยะอย่างน้อย 500 เมตร จากกึ่งกลางถนนโครงการ และ ในการประเมินผลกระทบด้านโบราณคดีครอบคลุมระยะอย่างน้อย 1 กิโลเมตร จากกึ่งกลาง แนวเส้นทางโครงการ ซึ่งแนวเส้นทางโครงการพาดผ่านพื้นที่ 13 หมู่บ้าน 4 ตำบล 3 อำเภอ 1 จังหวัด