ความเป็นมาเหตุผลและความจำเป็นของโครงการ

     จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก เป็นที่รู้จัก ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ในปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 13.8 ล้านคนต่อปี สูงเป็นอันดับที่ 1 ของภาคใต้ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากกว่า 4.4 แสนล้านบาท และมีแนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงทำให้ประสบกับปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ ทางหลวงหมายเลข 402 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเพียงสายเดียวที่ใช้ในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตและพื้นที่ทางด้านเหนือของเกาะภูเก็ตกับตัวเมืองภูเก็ตและ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจากข้อจำกัด ด้านความจุและลักษณะของทางหลวงที่ไม่มีการควบคุมการเข้า-ออก ที่ทำให้ ทางหลวงหมายเลข 402 ไม่สามารถรองรับปริมาณจราจร โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งในอนาคต มีแผนการพัฒนา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต- ห้าแยกฉลอง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีแนวเส้นทางตามแนวของทางหลวงหมายเลข 402 ซึ่งในช่วงของการก่อสร้างจะทำให้ทางหลวงหมายเลข 402 ติดขัดมากยิ่งขึ้น

     หากไม่รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาจะทำให้ผู้สัญจรเกิดความล่าช้าในการเดินทาง ส่งผลกระทบทางลบต่อการดำรงชีวิตของคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยว และส่งผลกระทบ ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดภูเก็ตและประเทศในระยะยาวได้

       กระทรวงคมนาคม (คค.) ได้มอบหมายให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมและแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ตให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้เดินทาง รวมทั้งเพื่อเชื่อมโยงกับโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เป็นโครงข่ายทางพิเศษสายหลัก ที่สามารถแก้ไขปัญหาจราจรและรองรับความต้องการเดินทางในอนาคตของจังหวัดภูเก็ตได้

         ดังนั้น กทพ. จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมทาง ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษ สายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 402 รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมและแก้ไขปัญหาการจราจร ในจังหวัดภูเก็ตให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อ ผู้เดินทางยิ่งขึ้น