พื้นที่ศึกษา/แนวเส้นทางโครงการเบื้องต้น

แนวทางหลัก (Main Road) สายเมืองใหม่-กะทู้ (กม. 0+000-กม. 24+239) และ ทางร่วมบรรจบ (Spur Road) (กม. 0+000-กม. 6+057) แยกออกจากทางหลักที่ กม. 16+400 รวมระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร โดยในการศึกษาจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงในระยะอย่างน้อย 500 เมตร จากกึ่งกลางถนนโครงการ และ ในการประเมินผลกระทบด้านโบราณคดีครอบคลุมระยะอย่างน้อย 1 กิโลเมตร จากกึ่งกลาง แนวเส้นทางโครงการ ซึ่งแนวเส้นทางโครงการพาดผ่านพื้นที่ 13 หมู่บ้าน 4 ตำบล 3 อำเภอ 1 จังหวัด