บอร์ดนิทรรศการการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1