เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

(การปฐมนิเทศโครงการ)