แผ่นพับประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

(การปฐมนิเทศโครงการ)