ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565
พื้นที่ตำบลเทพกระษัตรี เวลา 09.00-11.30 น.  พื้นที่ตำบลศรีสุนทร เวลา 13.00-15.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอถลาง จ.ภูเก็ต

การประชุมครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดประชุม เพื่อประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานโครงการ รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562