ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต

พื้นที่ตำบลเกาะแก้ว

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00–12.00 น.
ณ ห้องประชุม บูกิตตา แกรนด์ บอลรูม โรงเเรมบูกิตตา บูทีค โฮเทล จังหวัดภูเก็ต

การประชุมครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดประชุม เพื่อประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานโครงการ รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562