วีดีทัศน์ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

(สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ)