ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับทราบรายละเอียดโครงการและทำแบบสอบถามผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับท …