เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (สรุปผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ)

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังควา …